Home » Zasady i warunki

Zasady i warunki

Regulamin został ostatnio zaktualizowany 2 listopada 2023 r.

1. Wprowadzenie

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do niniejszej witryny internetowej oraz do transakcji związanych z naszymi produktami i usługami.  Użytkownik może być związany dodatkowymi umowami związanymi z jego relacjami z nami lub wszelkimi produktami lub usługami, które od nas otrzymuje.  Jeśli jakiekolwiek postanowienia dodatkowych umów są sprzeczne z jakimikolwiek postanowieniami niniejszych Warunków, postanowienia tych dodatkowych umów będą kontrolowane i nadrzędne.

2. Wiązanie

Rejestrując się, uzyskując dostęp lub w inny sposób korzystając z tej witryny internetowej, użytkownik niniejszym wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków określonych poniżej.  Samo korzystanie z tej witryny internetowej oznacza znajomość i akceptację niniejszych Warunków.  W niektórych szczególnych przypadkach możemy również poprosić użytkownika o wyraźne wyrażenie zgody.

3. Własność intelektualna

My lub nasi licencjodawcy posiadamy i kontrolujemy wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do strony internetowej oraz danych, informacji i innych zasobów wyświetlanych lub dostępnych na stronie internetowej.

3.1 Wszelkie prawa są zastrzeżone

O ile konkretna treść nie stanowi inaczej, użytkownikowi nie jest udzielana licencja ani żadne inne prawo wynikające z praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej. Oznacza to, że użytkownik nie będzie korzystał, kopiował, reprodukował, wykonywał, wyświetlał, rozpowszechniał, osadzał na jakimkolwiek nośniku elektronicznym, zmieniał, poddawał inżynierii wstecznej, dekompilował, przenosił, pobierał, przesyłał, zarabiał, sprzedawał, wprowadzał do obrotu ani komercjalizował jakichkolwiek zasobów na tej stronie w jakiejkolwiek formie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa stanowią inaczej (np. prawo cytatu).

4. Własność osób trzecich

Nasza witryna internetowa może zawierać hiperłącza lub inne odniesienia do witryn internetowych innych podmiotów.  Nie monitorujemy ani nie przeglądamy treści witryn internetowych innych podmiotów, do których prowadzą łącza z tej witryny.  Produkty lub usługi oferowane przez inne witryny internetowe podlegają obowiązującym Warunkom tych stron trzecich.  Opinie wyrażone lub materiały pojawiające się na tych stronach internetowych niekoniecznie są przez nas podzielane lub popierane.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek praktyki dotyczące prywatności lub treści tych witryn.  Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych witryn i wszelkich powiązanych usług stron trzecich.  Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w jakikolwiek sposób, niezależnie od przyczyny, wynikające z ujawnienia przez użytkownika danych osobowych stronom trzecim.

5. Odpowiedzialne użytkowanie

Odwiedzając naszą witrynę internetową, użytkownik zgadza się korzystać z niej wyłącznie w celach zamierzonych i dozwolonych przez niniejsze Warunki, wszelkie dodatkowe umowy z nami oraz obowiązujące przepisy prawa, regulacje i ogólnie przyjęte praktyki internetowe oraz wytyczne branżowe. Nie wolno korzystać z naszej witryny internetowej lub usług w celu korzystania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się ze złośliwego oprogramowania komputerowego (lub są z nim powiązane); wykorzystywania danych zebranych z naszej witryny internetowej do jakichkolwiek działań marketingu bezpośredniego lub prowadzenia jakichkolwiek systematycznych lub zautomatyzowanych działań związanych z gromadzeniem danych na naszej stronie internetowej lub w związku z nią.

Angażowanie się w jakiekolwiek działania, które powodują lub mogą spowodować uszkodzenie strony internetowej lub które zakłócają działanie, dostępność lub dostępność strony internetowej jest surowo zabronione.

6. Rejestracja

Użytkownik może zarejestrować konto na naszej stronie internetowej. Podczas tego procesu może być wymagane wybranie hasła. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności haseł i informacji o koncie i zgadza się nie udostępniać swoich haseł, informacji o koncie ani zabezpieczonego dostępu do naszej strony internetowej lub usług żadnej innej osobie.Użytkownik nie może zezwalać żadnej innej osobie na korzystanie z jego konta w celu uzyskania dostępu do witryny internetowej, ponieważ ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przy użyciu jego haseł lub kont. Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić nas, jeśli dowie się o ujawnieniu swojego hasła.

Po zamknięciu konta użytkownik nie będzie podejmował prób rejestracji nowego konta bez naszej zgody.

7. Polityka zwrotów i refundacji

7.1 Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Nasze dane kontaktowe można znaleźć poniżej. Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, niezwłocznie przekażemy mu potwierdzenie otrzymania takiego odstąpienia na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać wiadomość dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.2 Skutki odstawienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez użytkownika, zwrócimy mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez użytkownika rodzaju dostawy innego niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowanej przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji użytkownika o odstąpieniu od niniejszej umowy.Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z takim zwrotem.

Jeśli użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia usług w okresie odstąpienia od umowy, zapłaci nam kwotę proporcjonalną do tego, co zostało dostarczone do momentu poinformowania nas o odstąpieniu od niniejszej umowy, w porównaniu z pełnym zakresem umowy.

Należy pamiętać, że istnieją pewne wyjątki prawne od prawa do odstąpienia od umowy, w związku z czym niektórych produktów nie można zwrócić ani wymienić. Poinformujemy Cię, jeśli ma to zastosowanie w Twoim konkretnym przypadku.

8. Treści opublikowane przez użytkownika

W naszej witrynie internetowej możemy udostępniać różne otwarte narzędzia komunikacyjne, takie jak komentarze na blogach, wpisy na blogach, fora, fora dyskusyjne, oceny i recenzje oraz różne usługi mediów społecznościowych.  Sprawdzanie lub monitorowanie wszystkich treści, które użytkownik lub inne osoby mogą udostępniać lub przesyłać w naszej witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem, może być dla nas niewykonalne.Zastrzegamy sobie jednak prawo do przeglądania treści i monitorowania całego wykorzystania i aktywności na naszej stronie internetowej oraz usuwania lub odrzucania wszelkich treści według naszego wyłącznego uznania. Publikując informacje lub w inny sposób korzystając z otwartych narzędzi komunikacyjnych, o których mowa, użytkownik zgadza się, że jego treść będzie zgodna z niniejszymi Warunkami i nie może być nielegalna lub niezgodna z prawem ani naruszać praw jakiejkolwiek osoby.

9. Zgłaszanie pomysłów

Nie należy przesyłać żadnych pomysłów, wynalazków, dzieł autorskich ani innych informacji, które można uznać za własność intelektualną użytkownika, a które użytkownik chciałby nam przedstawić, chyba że uprzednio podpisaliśmy umowę dotyczącą własności intelektualnej lub umowę o zachowaniu poufności. Jeśli użytkownik ujawni je nam bez takiej pisemnej umowy, udziela nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, powielanie, przechowywanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie jego treści we wszelkich istniejących lub przyszłych mediach.

10. Zakończenie użytkowania

Możemy, według własnego uznania, w dowolnym momencie zmodyfikować lub zaprzestać dostępu, tymczasowo lub na stałe, do strony internetowej lub jakiejkolwiek Usługi na niej dostępnej. Użytkownik zgadza się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec niego ani jakiejkolwiek strony trzeciej za takie modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie dostępu lub korzystania ze strony internetowej lub jakichkolwiek treści, które użytkownik mógł udostępnić na stronie internetowej.Użytkownik nie będzie uprawniony do żadnej rekompensaty ani innej płatności, nawet jeśli niektóre funkcje, ustawienia i/lub Treści, do których się przyczynił lub na których polegał, zostaną trwale utracone. Użytkownik nie może obchodzić ani omijać, ani podejmować prób obchodzenia lub omijania jakichkolwiek środków ograniczających dostęp w naszej witrynie.

11. Gwarancje i odpowiedzialność

Żadne z postanowień niniejszej sekcji nie ogranicza ani nie wyłącza jakiejkolwiek gwarancji wynikającej z przepisów prawa, której ograniczenie lub wyłączenie byłoby niezgodne z prawem.  Niniejsza witryna internetowa i wszystkie jej treści są udostępniane na zasadzie “tak jak jest” i “w miarę dostępności” i mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne.  Wyraźnie wyłączamy wszelkie gwarancje jakiegokolwiek rodzaju, wyraźne lub dorozumiane, dotyczące dostępności, dokładności lub kompletności Treści.  Nie gwarantujemy, że:

  • ta strona internetowa lub nasze produkty lub usługi spełnią wymagania użytkownika;
  • niniejsza witryna będzie dostępna w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów;
  • jakość jakiegokolwiek produktu lub usługi zakupionego lub uzyskanego przez użytkownika za pośrednictwem tej witryny spełni jego oczekiwania.

Żadna część tej witryny nie stanowi ani nie ma stanowić porady prawnej, finansowej ani medycznej jakiegokolwiek rodzaju. Jeśli potrzebujesz porady, powinieneś skonsultować się z odpowiednim specjalistą.

Poniższe postanowienia niniejszej sekcji będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i nie będą ograniczać ani wyłączać naszej odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek kwestii, których ograniczenie lub wyłączenie naszej odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem lub niezgodne z prawem. W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody (w tym wszelkie szkody z tytułu utraty zysków lub przychodów, utraty lub uszkodzenia danych, oprogramowania lub bazy danych, utraty lub uszkodzenia mienia lub danych) poniesione przez użytkownika lub jakąkolwiek stronę trzecią, wynikające z dostępu do naszej witryny internetowej lub korzystania z niej.

Z wyjątkiem zakresu, w jakim jakakolwiek dodatkowa umowa wyraźnie stanowi inaczej, nasza maksymalna odpowiedzialność wobec użytkownika za wszelkie szkody wynikające z lub związane ze stroną internetową lub wszelkimi produktami i usługami wprowadzanymi na rynek lub sprzedawanymi za pośrednictwem strony internetowej, niezależnie od formy czynności prawnej, która nakłada odpowiedzialność (czy to w umowie, słuszności, zaniedbaniu, zamierzonym postępowaniu, czynie niedozwolonym lub w inny sposób), będzie ograniczona do całkowitej ceny, którą użytkownik zapłacił nam za zakup takich produktów lub usług lub korzystanie ze strony internetowej.  Taki limit będzie miał zastosowanie łącznie do wszystkich roszczeń, działań i przyczyn działania każdego rodzaju i charakteru.

12. Prywatność

Aby uzyskać dostęp do naszej witryny internetowej i/lub usług, użytkownik może być zobowiązany do podania pewnych informacji o sobie w ramach procesu rejestracji. Użytkownik zgadza się, że wszelkie podane przez niego informacje będą zawsze dokładne, prawidłowe i aktualne.

Poważnie traktujemy dane osobowe użytkownika i zobowiązujemy się do ochrony jego prywatności. Nie będziemy wykorzystywać adresu e-mail użytkownika do przesyłania niechcianych wiadomości. Wszelkie wiadomości e-mail wysyłane przez nas do użytkownika będą związane wyłącznie z dostarczaniem uzgodnionych produktów lub usług.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności i naszą Polityką plików cookie.

13. Dostępność

Dokładamy wszelkich starań, aby udostępniane przez nas treści były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Jeśli użytkownik jest niepełnosprawny i nie jest w stanie uzyskać dostępu do jakiejkolwiek części naszej witryny internetowej ze względu na swoją niepełnosprawność, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie wraz ze szczegółowym opisem napotkanego problemu. Jeśli problem jest łatwy do zidentyfikowania i możliwy do rozwiązania zgodnie ze standardowymi w branży narzędziami i technikami informatycznymi, niezwłocznie go rozwiążemy.

14. Ograniczenia eksportowe / zgodność z prawem

Dostęp do strony internetowej z terytoriów lub krajów, w których Treści lub zakup produktów lub Usług sprzedawanych na stronie internetowej jest nielegalny, jest zabroniony. Użytkownik nie może korzystać z tej strony internetowej z naruszeniem przepisów i regulacji eksportowych Polski.

15. Przydział

Użytkownik nie może cedować, przenosić ani podzlecać jakichkolwiek swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, w całości lub w części, na rzecz jakiejkolwiek strony trzeciej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie domniemane cesje z naruszeniem niniejszego punktu będą nieważne.

16. Naruszenia niniejszego Regulaminu

Bez uszczerbku dla innych naszych praw wynikających z niniejszego Regulaminu, jeśli użytkownik naruszy niniejszy Regulamin w jakikolwiek sposób, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne, aby poradzić sobie z naruszeniem, w tym tymczasowo lub na stałe zawiesić dostęp użytkownika do witryny internetowej, skontaktować się z dostawcą usług internetowych w celu zażądania zablokowania dostępu użytkownika do witryny internetowej i/lub wszcząć postępowanie sądowe przeciwko użytkownikowi.

17. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami związanymi z naruszeniem przez użytkownika niniejszego Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa, w tym praw własności intelektualnej i praw do prywatności. Użytkownik niezwłocznie zwróci nam poniesione przez nas szkody, straty, koszty i wydatki związane z takimi roszczeniami lub z nich wynikające.

18. Zrzeczenie się

Niewyegzekwowanie któregokolwiek z postanowień określonych w niniejszych Warunkach i jakiejkolwiek Umowie lub niewykonanie jakiejkolwiek opcji rozwiązania nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się takich postanowień i nie wpłynie na ważność niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek Umowy lub jakiejkolwiek jej części, ani na prawo do późniejszego egzekwowania każdego postanowienia.

19. Język

Niniejsze Warunki będą interpretowane wyłącznie w języku polskim. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja będą sporządzane wyłącznie w tym języku.

20. Całość umowy

Niniejsze Warunki, wraz z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności i polityką cookies, stanowią całość porozumienia między użytkownikiem a Fundacją Edukacja przez Media w związku z korzystaniem z tej witryny.

21. Aktualizacja niniejszego Regulaminu

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków pod kątem zmian lub aktualizacji. Data podana na początku niniejszych Warunków jest ostatnią datą aktualizacji. Zmiany niniejszych Warunków wejdą w życie po opublikowaniu takich zmian na tej stronie internetowej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej po opublikowaniu zmian lub aktualizacji będzie uważane za powiadomienie o wyrażeniu zgody na przestrzeganie i związanie się niniejszymi Warunkami.

22. Wybór prawa i jurysdykcji

Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z niniejszymi Warunkami podlegają jurysdykcji sądów polskich. Jeśli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd lub inny organ za nieważne i/lub niewykonalne na mocy obowiązującego prawa, taka część lub postanowienie zostanie zmodyfikowane, usunięte i/lub wykonane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, tak aby nadać skuteczność intencjom niniejszych Warunków. Pozostałe postanowienia pozostaną nienaruszone.

23. Informacje kontaktowe

Ta strona internetowa jest własnością i jest zarządzana przez Fundację Edukacja przez Media.

Użytkownik może skontaktować się z nami w sprawie niniejszego Regulaminu, pisząc lub wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: moc.liamg@dormmda
Ząbkowska 38A, Mazowieckie, Warszawa, Polska, 03-735

24. Pobierz

Można również pobrać nasz Regulamin w formacie PDF.

Scroll to Top